Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !
Kolektívny systém ELKOMIN ponúka svojím klientom plný servis aj v oblasti zabezpečenia odberu iných odpadov, nielen elektroodpadov. Rozsah ponúkanej služby je v rozsahu katalógu odpadov t.j. ponúkame zabezpečenie odberu a spracovania, recyklácie alebo zneškodnenia akéhokoľvek odpadu.
Garantujeme pri tom dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy. Našími zmluvnými partnermi
sú certifikované a autorizované spoločnosti garantujúce požadovanú vysokú úroveň nakladania s odpadmi, počas celého procesu t.j. od odberu odpadov, prepravu vrátane  spracovanie, recyklácie alebo zneškodnenia.
Na všetky činnosti poskytujeme právny servis vrátane vydokladovania celého procesu nakladania s odpadmi .