Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !
Naša spoločnosť ponúka svojím klientom aj odbornú poradenskú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v celom rozsahu.

Pomôžeme pri vypracovaní alebo vypracujeme žiadosti v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch , Programy odpadového hospodárstva, ponúkame vedenie evidencie o odpadoch, podávanie kvartálnych a ročných hlásení  na príslušné orgány štátnej správy / ObÚŽP /  a Recyklačný fond.

V prípade potreby vypracujeme Plány havarijných opatrení, Prevádzkové poriadky, Identifikačné listy.

Ponúkané činnosti vykonávajú uznávaní odborníci v odpadovom hospodárstve.

Všetky ponúkané činnosti garantujeme a preberáme za ne zodpovednosť.