Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Propagačné a vzdelávacie aktivity

Kam so starým elektrospotrebičom?

Prevencia vzniku odpadov:
Váš starý ale funkčný elektrospotrebič v prvom rade darujte osobe, ktorá jeho služby využije aj naďalej (napr. známemu, rodine, príp. organizácii v treťom sektore / obč. združeniu a pod.).

Recyklácia elektroodpadov:

  • elektroodpad zbierajte oddelene a nezneškodňujte ho spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom
  • elektroodpad odovzdajte kompletný a pokiaľ možno neporušený buď na určených miestach spätného zberu v elektropredajniach (kus za kus), alebo na mestom/obcou vyhradených miestach v rámci oddeleného zberu komunálnych odpadov (zberné dvory, príp. mobilný zber z domácností, kontajnerový zber a pod.).
  • triedený zber, prepravu a spracovanie/recykláciu elektroodpadov zabezpečuje výrobca (dovozca) elektrozariadenia a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber vyseparovaného elektroodpadu nie sú teda súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením, ktoré znáša obec)
  • celoplošné vysoké povedomie obyvateľstva pri takto zabezpečovanom triedenom zbere je jedným z kľúčových faktorov úspešného ekologického zhodnotenia tohto prúdu odpadu.
  • takto vyzbieraný odpad sa následne dostane do autorizovanej spoločnosti, ktorá zabezpečí buď prípravu na jeho opätovné použitie, alebo jeho recykláciu/zhodnotenie.

Rovnako každý výrobca/dovozca elektrozariadení zabezpečuje ku konečným používateľom informačnú povinnosť v zákonom stanovenom rozsahu.

Za dodržiavanie hore uvedených zásad Vám naša organizácia vopred ďakuje!!!