Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Služby

     Súčasťou našej ponuky je :

  registrácia výrobcov a dovozcov elektrozariadení do registra výrobcov / dovozcov v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na MŽP SR a podľa potreby a aj nahlasovanie prípadných zmien

  vedenie evidencie o plnení povinností výrobcu/dovozcu a podávanie ročného hlásenia k 31.3.o plnení povinností výrobcu /dovozcu za  predchádzajúci rok

  sledovanie legislatívnych zmien a poskytovanie komplexného poradenstva klientom nášho združenia

  zber elektroodpadu od klientov , miest, obcí, právnických osôb, po celom území Slovenskej republiky  v rozsahu výšky povinností konkrétneho klienta a zabezpečenie spracovania elektroodpadu u autorizovaných spracovateľov elektroodpadu.

  zber a spracovanie všetkých desiatich kategórií elektroodpadov vrátane solárnych panelov

  možnosť rozšíriť zmluvu aj o plnenie povinností v oblasti obalov, batérií, zabezpečíme odber tonerov,chladív a iných vznikajúcich odpadov, aj nebezpečných.

 možnosť individuálneho prístupu ku klientom

  propagačná a výchovná činnosť zameraná na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti elektroodpadu

  zmluvne garantujeme plnenie všetkých povinností výrobcu / dovozcu elektrozariadení i plnenie iných zmluvných povinností