Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Legislatíva

Aktuálna legislatíva v oblasti uvádzania elektrozariadení na trh a nakladania s elektroodpadmi v SR  už implementovala európsku legislatívu do svojho právneho poriadku . Je zhrnutá v zákonoch, vyhláškach a nariadeniach . Pre úplnosť uvádzame slovenskú legislatívu i európsku legislatívu.


SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

Zákony
 
Vyhlášky
Zmeny a nariadenia 2019
Aktuálnu legislatívu v oblasti uvádzania elektrozariadení na trh SR a nakladania s elektroodpadmi nájdete aj na webe stránke Ministerstva životného prostredia SR v sekcii legislatíva a v sekcii odpady a obaly (www.enviro.gov.sk).