Vyzbieraný elektroodpad spracúvajú autorizovaní spracovatelia elektroodpadu v Slovenskej republike. Podporujeme tým zamestnanosť v Slovenskej republike. Ak ste naším klientom, podieľate sa na udržiavaní zamestnanosti na Slovensku aj vy !

Ďakujeme !

Kolektívne plnenie povinností výrobcu a dovozcu elektrozariadení prostredníctvom kolektívneho systému ELKOMIN


 Podpisom zmluvy získa zákazník kompletný servis v oblasti plnenia jeho povinností vo vzťahu k zákonu o odpadoch.

Náš kolektívny systém pre zákazníka zabezpečí :

  • uvedenie do problematiky zákonných povinností výrobcu a dovozcu elektrozariadení – pomoc pri zaradení elektroodpadov
  • zaškolenie zodpovedných pracovníkov klienta do evidencie a podrobností spojených s plnením zákonných povinností.
  • registrácia klienta na MŽP do Registra výrobcov elektrozariadení
  • zber elektroodpadov z miest spätného odberu, z miest oddeleného zberu / zberových dvorov /, priamo od zákazníkov klienta po celom území SR v rozsahu stanoveného podielu
  • spracovanie elektroodpadu u autorizovaných spracovateľov elektroodpadu za výhodných podmienok v rozsahu stanoveného podielu
  • nahlasovanie prípadných zmien ktoré nastali u zákazníka  na MŽP SR
  • vzájomné odsúhlasovanie evidencie a povinností, ktoré vyžaduje plnenie limitov zberu a zhodnotenia elektrozariadení štvrťročne
  • vypĺňanie a podávanie hlásení do Recyklačného fondu a na Obvodný úrad ŽP
  • vypĺňanie a podávanie ročného hlásenia za klienta na MŽP SR

Podpisom zmluvy sa zaväzuje kolektívny systém ELKOMIN plniť za svojich členov povinnosti pre zber, prepravu a spracovanie elektroodpadov pomocou systému zmluvných autorizovaných partnerov v oblasti odpadového hospodárstva vykonávajúcich zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu. Plnenie požiadaviek legislatívy v oblasti zberu, prepravy a spracovania elektroodpadov, ktoré ide ruka v ruke s vysokou ochranou životného prostredia a kvalitou pri nakladaní s predmetnými odpadmi zakazníkovi zmluvne garantujeme.